Tarihçe

Türkiye'de çocukluk çağı kanserlerinin tedavi çabaları 1960'lı yıllarda başladı. Başta lösemiler olmak üzere lenfoproliferatif tümörler çocuk hematolojisi birimlerinde tedavi edilirken; solid tümörlerde ilk kemoterapi çalışmaları o zamanlar radyoloji anabilim dalı içinde bir bölüm olan radyoterapi ünitelerinde başlatılmıştır. Ülkemizde modern anlamda ilk çocuk onkolojisi ünitesi Ocak 1972 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Prof. Dr. Namık Çevik tarafından kurulmuştur. Ülkemizde ilk pediatrik tümörler kongresi 1975 yılında Ankara'da I.Ulusal Kanser Kongresi bünyesinde düzenlenmiştir. 1972-1980 döneminde kanserli çocuklar; Ankara, Cerrahpaşa, Ege, Hacettepe ve İstanbul Tıp Fakültelerinin çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalları bünyelerindeki çocuk onkolojisi veya hematoloji-onkolojisi ünitelerinde tedavi edildi.

21 Kasım 1983 Türk onkolojisi için önemli bir tarihti. 6834 sayılı yasa ile çocuk onkolojisi yandal uzmanlık alanı olarak kabul edildi. Yasanın 5. madesinde yer alan "Tababet Uzmanlık Dalları, Yan Dalları ve Asistanlık Süreleri" başlıklı hükmü gereği Dr. Namık Çevik, Dr. Münevver Büyükpamukçu, Dr. Ayhan Çavdar, Dr. Lamia Ulukutlu, Dr Senay Öztop, Dr. Emel Babacan, Dr.Gülsevin Tekinalp, Dr.SevgiGözdaşoğlu, Dr.Sabri Acar, Dr.M. Hıfzı Özcan çocuk onkoloji uzmanı belgesi aldı. Yasa sonrası tez ve sınavla Çocuk Onkolojisi Yan Dal Uzmanlığı belgesi alan ilk kişi Dr. Faik Sarıalioğlu oldu (5 Ocak 1987). Aynı yıl içinde Dr. Canan Akyüz yandal uzmanlığını aldı

1980-1990 döneminde Dokuz Eylül, Çukurova, Uludağ, Erciyes, Ondokuz Mayıs, Dicle, Gazi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakülteleri ve İstanbul Onkoloji Enstitüsü bünyelerinde çocuk kanserleri tedavi edilmeye başlandı. Pediatrik onkoloji kongreleri zaman zaman ulusal kanser kongreleri bünyelerinde yapılırken bazen de ayrı kongreler olarak çeşitli isimler altında düzenlendi. 23 Nisan 1983'te Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı kuruldu. Bu Vakıf bünyesinde 26 Ekim 1989'da kurulan kemik iliği transplantasyon ünitesi ülkemizdeki ilk pediatrik transplantasyon ünitesi olarak tarihteki yerini aldı.

24 Haziran 1996 tarihi bir başka dönüm tarihi idi. Prof. Dr. Münevver Büyükpamukçu'nun daveti ile çocuk kanserlerinin tedavileri ile uğraşan 38 çocuk onkolojisi veya çocuk hematolojisi uzmanı Hacettepe Onkoloji Enstitüsü Toplantı Salonu'nda toplandı. Dr. Faik Sarıalioğlu tarafından hazırlanmış tüzük taslağı altı saatlik bir toplantıda görüşülerek kabul edildi. Dernek 07.01.1997 tarihinde Ankara Valiliği'ne yapılan başvuru ile ''Pediatrik Onkoloji Grubu'' Derneği olarak resmen kuruldu. Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Münevver Büyükpamukçu, Genel Sekreterliğe Doç. Dr. Canan Akyüz seçildi. “Türk” adının alınması için 7 Aralık 1998 tarihinde başvuru yapıldı ve Bakanlar Kurulu'nun 15.04.1999 tarih 99/12773 sayılı kararı ile Dernek'in resmi adı TÜRK PEDİATRİK ONKOLOJİ GRUBU - TPOG oldu. TPOG, Türkiye'de bilim dalları düzeyinde Türk adını alan ilk dernek oldu.

Derneğin tüzüğü 9 Ocak 1997 tarihinde yayınlandı. İlk Genel Kurul Toplantısı 7 Mart 1997 tarihinde yapıldı. Prof. Büyükpamukçu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na tekrar seçildi. Dernek 10 Haziran 1998'de I.Olağanüstü Genel Kurulu ve 19 Kasım 1999 tarihinde 2. Olağan Genel Kurul toplantısını yaptı. Bu toplantıda dernek tüzüğü değiştirildi. Başkanlık süresi bir dönemle sınırlandı. Gelecek dönem başkanının bir önceki Kurul'da seçilmesi ve iki yıl başkan yardımcısı olarak görev alması, önceki başkanının görev süresinin bitiminden sonraki dönemde de Yönetim Kurulu'nda üye olarak görev yapması kabul edildi. Bu toplantıda Prof. Dr. Büyükpamukçu tekrar başkanlığa seçilirken Prof. Dr. Sarıalioğlu Başkan Yardımcılığı ve dolayısı ile gelecek dönem başkanlığına seçildi. 30 Kasım 2001 tarihinde yapılan 3.Olağan Genel Kurul'da Prof. Dr. Sarıalioğlu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Leyla Ağaoğlu ise başkan yardımcılığı ve gelecek dönem başkanlığına seçildi.

1990-2000 başta Ankara Onkoloji Hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi, İzmir S.S.K. İzmir Çocuk Hastanesi, Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Okmeydanı SSK, Göztepe, Kartal Devlet Hastanelerinde çocuk onkolojisi üniteleri oluşturuldu. Akdeniz, Marmara, Trakya Tıp Fakülteleri bünyelerinde çocuk onkolojisi üniteleri oluşturuldu. 2000 sonrası ise Karadeniz Teknik ve Mersin Tıp Fakültelerinin çocuk onkoloji üniteleri oluşturuldu.

Kuruluşundan bu yana ulusal pediatrik kanser kongrelerinin düzenlenmesinde söz sahibi olan dernek, 1988’de Prof. Dr. Ayhan Çavdar,2000’de Prof. Dr. Namık Çevik, 2012’de Prof. Dr. Münevver Büyükpamukçu, 2014’de Prof. Dr. Leyla Ağaoğlu, 2016’da Prof. Dr. Gülsan Yavuz onurlarına kongre düzenledi.

Ulusal Kanser Kongresi (XVI. UKK), 2005 yılında, ilk kez, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ile beraber derneğimizin oluşturduğu konsorsiyum tarafından yapıldı. O zamandan beri de Ulusal Kanser Kongresi, iki yılda bir bu konsorsiyum tarafından düzenlenmektedir. Ulusal Kanser Kongresi’nin olmadığı yıllarda derneğimiz, geleneksel olarak iki yılda bir Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi’ni düzenlemeye devam etmektedir.

Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi ve Ulusal Kanser Kongrelerinde bilimsel programlarımıza paralel olarak,onkoloji hemşireliği oturumları da yapılmaktadır.

Derneğimiz, 2007-2009 döneminden itibaren başlamak üzere, önceleri Sağlık Bakanlığı işbirliği ve sponsorluğuyla, daha sonra da kendi imkânları ile birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimlere yönelik olarak farklı kentlerde yarım günlük eğitim toplantıları düzenlemeye başlamıştır. Sırayla Erzurum, Gaziantep, Trabzon, Adana, Bursa, Kahramanmaraş, Kocaeli, Afyon, Konya, Antakya, Lefkoşa, Zonguldak ve Kayseri’de bu toplantılar gerçekleştirilmiş ve 1200’ün üzerinde hekimde çocuk onkoloji farkındalığı yaratılmaya çalışılmıştır.

Çocuk hematoloji ve onkoloji yan dal uzmanlık öğrencilerine yönelik olarak 2015-2017 döneminde ise İstanbul’da santral sinir sistemi tümörleri kursu, Ankara’da kemik ve yumuşak doku sarkomları kursu, İzmir’de solid tümörler kursu ve Bursa’da lenfoma kursu düzenlemiştir.

Bunların yanı sıra TPOG Derneği, her yıl düzenli olarak bilimsel araştırma projelerini desteklemekte, yan dal uzmanlık öğrencilerimiz ve uzmanlarımızın yurt dışı eğitim programlarına yönelik olarak burs vermekte, onların yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantı katılımlarını desteklemektedir.